Кафедра
технічної експлуатаціі автомобілів та автосервісу

Завiдувач кафедри, професор Андрусенко С.І.

     В.о. завідувача кафедри – Андрусенко Сергій Іванович, кандидат технічних наук, професор, директор Інституту заочного та дистанційного навчання, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України.


ІСТОРІЯ КАФЕДРИ

Кафедра «Технічна експлуатації автомобілів та автосервіс» (ТЕААС) була створена у 1949 році. Із часу заснування вона мала назву «Експлуатація автомобілів, дорожніх і будівельних машин». Засновником кафедри був декан автомобільного факультету к.т.н., доцент Рева Леонід Павлович, який у тяжкий післявоєнний час зумів сформувати на кафедрі викладацький персонал високої кваліфікації і облаштувати лабораторії відповідним обладнанням.

Першими викладачами кафедри були Русєв Георгій Васильович, Моргун Анатолій Григорович, Макарчук Григорій Іванович, Цимбалов Всеволод Васильович.

За період існування назва кафедри неодноразово змінювалася. Після назви «Експлуатація автомобілів, дорожніх і будівельних машин» кафедра мала назву «Технічна експлуатація автомобілів», потім «Технічне обслуговування автомобілів», «Виробничі системи і сервіс на транспорті». З 2010 року кафедра має назву «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс».

Значний внесок у науково-педагогічну діяльність кафедри зробив засновник наукової школи з надійності автомобілів д.т.н., професор Несвітський Я.І., лауреат державної премії УРСР в галузі науки і техніки (1976 р.).

Характерною рисою наукової діяльності Я.І.Несвітського був постійний зв’язок з виробництвом. Талановитий учений організував та керував галузевою науково-дослідною лабораторією надійності машин на базі Міністерства автомобільного транспорту УРСР і Кременчуцького об’єднання з виробництва великовантажних автомобілів-самоскидів «АвтоКрАЗ».

Дослідження, виконані під керівництвом Я.І. Несвітського, стали основою прийнятої системи технічного обслуговування і ремонту автомобілів сімейства КрАЗ. Праці професора Я.І. Несвітського вивчали та застосовували у своїй науковій та виробничій діяльності не лише науковці та студенти, але й інженерно-технічні працівники автотранспортних господарств та звичайні водії і механіки.

Усе своє плідне життя Яків Іванович знаходився у вирі громадської та наукової роботи. Він майже 25 років входив до складу редколегії журналу «Механізація сільського господарства», був членом редколегій таких журналів як «Автодорожник України», «Машино-тракторні станції», «Автомобильный транспорт» та інших журналів та наукових збірок. Довгий час Яків Іванович був членом науково-технічної ради Міністерства автомобільної промисловості СРСР, Міністерства автомобільного транспорту УРСР, інших міністерств та відомств, співробітничав з редакцією Української радянської енциклопедії. Професор Я.І. Несвітський брав активну участь і в інших науково-технічних виданнях, протягом багатьох років був членом Комісії з присудження Державних премій Української РСР. Яків Іванович був нагороджений золотою медаллю ВДНГ СРСР.

Досвід співпраці наукової школи з надійності автомобілів Київського автомобільно-дорожнього інституту, Кременчуцького автомобільного заводу і Ярославського об'єднання «Автодизель» був розглянутий і схвалений керівництвом СРСР (газета «Правда» за 26.08.1972 р. і за 29.08.1972 р.).

Над питаннями надійності автомобілів продовжував працювати професор Лудченко О.А., виконуючи обов'язки керівника і виконавця з наступних тем: «Разработка Положения о профилактике и ремонте автомобилей КрАЗ-256, 256Б, эксплуатируемых на объектах Минпромстроя УССР» (1970 р.); «Разработка и внедрение комплексной системы управления качеством ремонта автомобилей на предприятиях «Главсельстройтранса» (1978–1979 pp.); «Разработка предложений по совершенствованию структуры производственной базы автоуправления (1988 р.); «Теоретические и экспериментальные исследования по обоснованию режимов технического обслуживания карьерных автомобилей (1968 р.); «Оценка долговечности и надежности автомобилей КрАЗ-256Б, находящихся в подконтрольной эксплуатации ЮГОКе, СевГОКе, строительных объектах г. Киева и г. Запорожья (1969–1971 pp.); «Исследование резервов снижения транспортных расходов в сельском строительстве» (1980–1985 рр.);

За матеріалами наукових досліджень і практичної діяльності на підприємствах транспорту професор Лудченко О.А. підготував понад 300 наукових праць, у т.ч. підручники і навчальні посібники (з грифом МОН), монографії і наукові розробки та інші праці.

Лудченко О.А. був у числі активних учасників ряду міжнародних і республіканських висновок з новітніх технологій і засобів навчання.

У 1972–1983 рр. завідувачем кафедри був доктор технічних наук, професор Луйк Ігор Альфредович. Професором Луйком І.А. вперше сформульована теорія відновлення системи елементів, що мають характерні властивості машинного парку, яка є узагальненням на більш високому рівні теорії відновлення окремих елементів, запропонованої відомим американським вченим В.Смітом. Професор Луйк І.А. створив і очолив українську школу, яка працює в області застосування сучасних економіко-математичних методів, моделей та ЕОМ під час вирішення питань технічної експлуатації машин і приладів.

У 1983–1985 рр. завідувачем кафедри працював доктор технічних наук, професор Кошарний Микола Федорович, який розробив основи механіки та енергетики автомобіля.

У 1985–2005 рр. кафедру очолював доктор технічних наук, професор Курніков Іван Петрович , який пройшов на ній шлях від аспіранта (1966–1969 рр.), асистента (1969–1971 рр.), доцента (1971–1986 рр.) до професора (1987). В 1969 році Курніков І.П. захистив кандидатську дисертацію під науковим керівництвом засновника кафедри Реви Л.П., в 1983 році – докторську дисертацію.

Професор І.П. Курніков створив і очолював наукову школу з дослідження сучасних проблем автомобільного транспорту: формування оптимальної структури підприємств транспорту; розвиток виробничої бази транспортного комплексу; підвищення надійності і паливної економічності транспортних засобів; розроблення і вдосконалення устаткування і технологічних процесів діагностування автомобілів та його систем. Науковцями цієї школи захищена одна докторська і 13 кандидатських дисертацій, опубліковано 8 монографій, 12 навчальних посібників та підручників, понад 300 наукових праць, одержано 27 авторських свідоцтв.

З 2005 року кафедру очолює професор Андрусенко Сергій Іванович, під науковим керівництвом якого проводяться дослідження в галузі розробки системи управління запасами та якістю послуг на основі стандартів серії ISO 9000, побудови оптимальних варіантів організаційних структур підприємств автосервісу шляхом впровадження сучасних методів, моделей та алгоритмів, методологічного забезпечення процесів формування кадрового потенціалу та конкурентоспроможності підприємств транспорту на ринку автопослуг.

Професор Андрусенко С.І. є заступником голови науково-методичної комісії з транспорту і транспортної інфраструктури при Науково-методичній раді Міністерства освіти і науки України, у складі якої бере безпосередню участь у розробці галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки «Автомобільний транспорт», спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство».

СКЛАД КАФЕДРИ

Нині на кафедрі працюють 33 викладачі, у тому числі 28 штатних викладачів і 5 сумісників, а також 5 співробітників навчально-допоміжного персоналу. Серед штатних викладачів – 4 професори, кандидати технічних наук, 13 доцентів, кандидатів технічних наук, 1 старший викладач, 10 асистентів. Серед сумісників – 4 доценти, кандидати технічних наук, 1 асистент.

Викладачі кафедри
Колектив кафедри ТЕААС (29 травня 2013р.): 1-й ряд - професор Бортницький П.І., доцент Ященко М.М., асистент Марченко Г.М., завідувач кафедри, професор Андрусенко С.І., професор Лудченко О.А., професор Полянський С.К.; 2-й ряд - доцент Січко О.Є., асистент Гордієнко М.М., доцент Марков О.Д., доцент Худолій М.М., доцент Бугайчук О.С.; 3-й ряд - асистент Савостін-Косяк Д.О., асистент Подпіснов В.С., асистент Сукач Г.К., доцент Будниченко В.Б.; 4-й ряд - доцент Лобода А.В., доцент Кошарний М.М., ст. викладач Клименко Ю.М.; 5-й ряд - асистент Іванушко О.М., асистент Гризлов О.О., асистент Пархоменко О.О., інженер Гудіна М.І., асистент Хаврук В.О.; 6-й ряд - асистент Чуб А.М., асистент Проценко В.С., доцент Годованюк П.Д., асистент Курніков С.І.; 7-й ряд - доцент Білецький В.О., асистент Потапенко С.І.
Викладачі кафедри

Бортницький Павло Іванович – професор кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Відмінник освіти України, Почесний автотранспортник України, нагороджений знаками Міністерства освіти і науки «За наукові досягнення» та «Петро Могила», заступник завідувача кафедри. Читає лекційні курси дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Ресурсозбереження на транспорті», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт. Відповідальний за організацію дипломного проектування (тематика, розподіл за керівниками, попередній захист, звітність).

Лудченко Олександр Артемович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, Заслужений працівник транспорту України. Читає лекційні курси дисциплін «Технічна підготовка транспорту до експлуатації», «Технологічні процеси промислових підприємств автомобільного транспорту», «Методи наукових досліджень, у т. ч. патентознавство», керує підготовкою до захисту магістерських наукових робіт. Відповідальний за організацію магістерських випускних робіт (тематика, розподіл за керівниками, попередній захист, звітність).

Полянський Станіслав Костянтинович – професор кафедри, кандидат технічних наук, професор, академік Академії будівництва України, лауреат премії Мінвузу України, лауреат премії ім. академіка М.С. Будникова. Читає лекційні курси дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Експлуатація та обслуговування машин», «Експлуатація та технічне обслуговування міського та автомобільного транспорту», керує підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт, є членом Державної екзаменаційної комісії із захисту дипломних проектів спеціалістів.

Андрюхіна Олена Сергіївна – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Охорона праці в галузі», «Експлуатація та обслуговування машин», «Технічна підготовка транспорту до експлуатації», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів.

Березняцький Вячеслав Васильович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Викладає дисципліни «Основи фірмового обслуговування», «Фірмове обслуговування транспортних засобів», «Технічна експлуатація транспортних засобів», «Автострахування», «Виробничі процеси та процедури надання послуг в автосервісі», «Електрообладнання автомобілів і тракторів», керує курсовим проектуванням та підготовкою до захисту дипломних проектів і магістерських випускних робіт, є членом Атестаційних комісій на вступних випробуваннях при прийомі на навчання за ОПП підготовки спеціаліста, магістра.

Білецький Володимир Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Читає лекційні курси, проводить практичні та лабораторні заняття з дисциплін «Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту», «Математичне моделювання технологічних процесів», «Основи технічної діагностики автомобілів», керує підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт, є членом Державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів спеціалістів.

Бугайчук Олександр Сергійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Основи управління якістю», «Новітні технології в галузі», «Технологічні процеси промислових підприємств транспорту», «Охорона праці в галузі», «Технічне обслуговування транспортних засобів», «Організація та управління технологічними процесами підприємств», «Екологічні аспекти обслуговування транспортних засобів», «Технічна підготовка транспортних засобів до експлуатації», керує підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт, є членом Державної екзаменаційної комісії з прийому державного іспиту на здобуття ОКР бакалавра. Відповідальний за проведення занять з цивільного захисту серед співробітників кафедри, за організацію переддипломної практики студентів заочної форми навчання.

Будниченко Валерій Борисович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Введення в технологічні процеси на автомобільному транспорті», «Організація державного обліку та контролю технічного стану транспортних засобів», керує підготовкою до захисту магістерських випускних робіт, є членом Державної екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів спеціалістів.

Волков Олександр Федорович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент. Викладає дисципліни «Охорона праці в галузі», «Електрообладнання автомобілів», керує підготовкою до захисту дипломних проектів спеціалістів та магістерських випускних робіт.

Годованюк Петро Дмитрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Охорона праці в галузі», «Основи технічної експлуатації засобів автомобільного транспорту», «Технічне обслуговування транспортних засобів», «Особливості ТО і ремонту автомобілів з електронними системами керування», керує підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських наукових робіт, є членом Державної екзаменаційної комісії з прийому державного іспиту на здобуття ОКР бакалавра.

Гутаревич Сергій Юрійович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Основи технічної діагностики автомобілів», «Виробничі системи на транспорті», керує підготовкою до захисту магістерських випускних робіт.

Кошарний Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів», «Охорона праці в галузі», «Основи фірмового обслуговування», «Комплексна механізація технологічних процесів», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Технічна експлуатація автомобілів», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських наукових робіт. Відповідальний за планування навчального навантаження викладачів кафедри.

Лобода Андрій Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Вступ до фаху», «Ремонтно-обслуговуюче виробництво на транспорті», «Технічна підготовка транспорту до експлуатації», керує підготовкою до захисту магістерських випускних робіт. є членом Державної екзаменаційної комісії з прийому державного іспиту на здобуття ОКР бакалавра. Відповідальний за організацію державного екзамену на здобуття ОКР бакалавра за напрямом «Автомобільний транспорт» (підготовка програми державного екзамену, складання екзаменаційних білетів, звітність).

Марков Олег Давидович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Організація автосервісу», «Основи фірмового обслуговування», «Фірмове обслуговування транспортних засобів», керує підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт, є членом Державної екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів спеціалістів. Є науковим керівником аспіранта.

Павловський Максим Вікторович – доцент кафедри, кандидат технічних наук. Читає лекційні курси, проводить лабораторні заняття з дисциплін «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Експлуатаційні матеріали», «Паливно-мастильні матеріали», «Паливно-мастильні та охолоджуючі рідини», «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», керує підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт, є куратором академічної групи. Відповідальний за матеріальне та методичне забезпечення навчального процесу у лабораторії експлуатаційних матеріалів.

Пустовойтенко Сергій Валерійович – доцент кафедри за сумісництвом, кандидат технічних наук. Читає лекційні курси дисципліни «Автострахування».

Савін Юрій Хомич – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Виробничі системи на транспорті», «Охорона праці в галузі», «Експлуатація та обслуговування машин», «Технічна експлуатація автомобілів», керує курсовим проектуванням та підготовкою до захисту дипломних проектів і магістерських випускних робіт, є заступником голови Державної екзаменаційної комісії з захисту дипломних проектів спеціалістів. Науковий керівник двох аспірантів. Член Вченої ради автомеханічного факультету. Відповідальний за складання плану видання навчально-методичної літератури кафедри, контроль за його виконанням.

Січко Олександр Євгенійович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Електрообладнання автотракторної техніки», «Виробничі процеси та процедури надання послуг в автосервісі», «Особливості ТО та ремонту автомобілів з електронними системами керування», «Технічна підготовка транспортних засобів до експлуатації», керує підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт, є заступником голів Державних екзаменаційних комісій із захисту дипломних проектів спеціалістів та магістерських випускних робіт, членом Атестаційних комісій на вступних випробуваннях при прийомі на навчання за ОПП підготовки спеціаліста, магістра, є науковим керівником аспіранта. Член Вченої ради автомеханічного факультету. Відповідальний за наукову роботу кафедри (підготовка щорічного звіту про НДР, формування плану наукової роботи на наступний рік, зв’язок із НДІ проблем транспорту і будівельних технологій тощо) та проведення студентської олімпіади зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство».

Худолій Микола Миколайович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, завідувач Випробувального центру паливо-мастильних матеріалів. Читає лекційні курси дисциплін «Комплексна механізація технологічних процесів», «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів», керує підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт.

Ященко Микола Михайлович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Інституту заочного та дистанційного навчання. Читає лекційні курси, проводить практичні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів і тракторів», «Технічна експлуатація транспортних засобів», «Охорона праці в галузі», «Історія інженерної діяльності», «Історія науки і техніки», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів та магістерських випускних робіт.

Клименко Юрій Миколайович – старший викладач кафедри. Читає лекційні курси, проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Електрообладнання автотракторної техніки», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Особливості ТО та ремонту автомобілів з електронними системами керування», «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів», «Виробничі системи на транспорті», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи. Відповідальний за методичне забезпечення лабораторних робіт, що проводяться в лабораторії автосервісу.

Гордієнко Микола Максимович – асистент кафедри. Проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Основи технічної експлуатації засобів автомобільного транспорту», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Охорона праці в галузі», «Особливості ТО та ремонту автомобілів з електронними системами керування», «Експлуатація та технічне обслуговування міського та автомобільного транспорту», «Виробничі системи на транспорті», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи.

Гризлов Олександр Олександрович – асистент кафедри. Проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Технічне обслуговування транспортних засобів», «Основи технічної експлуатації засобів автомобільного транспорту», «Експлуатація та обслуговування машин», «Управління автосервісними підприємствами», «Ремонтно-обслуговуюче виробництво на транспорті», «Виробничі системи на транспорті», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи.

Іванушко Олександр Миколайович – асистент кафедри. Читає лекційні курси, проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Охорона праці в галузі», «Основи фірмового обслуговування», «Основи фірмового обслуговування автомобілів», «Фірмове обслуговування транспортних засобів», «Технічна експлуатація автомобілів», «Математичне моделювання технологічних процесів», «Електрообладнання автотракторної техніки», «Особливості ТО та ремонту автомобілів з електронними системами керування», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи.

Курніков Сергій Іванович – асистент кафедри за сумісництвом. Проводить практичні, лабораторні заняття з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів.

Марченко Ганна Миколаївна – асистент кафедри. Проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Охорона праці в галузі», «Вступ до фаху», «Експлуатація та технічне обслуговування міського та автомобільного транспорту», «Чинники успішного працевлаштування за фахом», «Основи технічної експлуатації засобів автомобільного транспорту», «Технічне обслуговування транспортних засобів», «Ремонтно-обслуговуюче виробництво на транспорті», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи.

Пархоменко Олександр Олександрович – асистент кафедри. Проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Експлуатація та технічне обслуговування міського та автомобільного транспорту», «Основи фірмового обслуговування», «Особливості ТО та ремонту автомобілів з електронними системами керування», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи.

Подпіснов Владислав Сергійович – асистент кафедри, заступник директора Інституту заочного та дистанційного навчання. Читає лекційні курси, проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Технічна експлуатація автомобілів», «Ресурсозбереження на транспорті», «Ресурсозберігаючі та природоохоронні технології на транспорті», «Організація державного обліку та контролю технічного стану транспортних засобів», «Виробничі системи на транспорті», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи, членом Державної екзаменаційної комісії з прийому державного іспиту на здобуття ОКР бакалавра. Відповідальний за організацію переддипломної практики студентів денної форми навчання.

Савостін-Косяк Данил Олександрович – асистент кафедри. Читає лекційні курси, проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Охорона праці в галузі», «Виробничі процеси та процедури надання послуг в автосервісі», «Основи технічної експлуатації засобів автомобільного транспорту», «Основи управління якістю», «Автострахування», «Технічна підготовка транспортних засобів до експлуатації», «Експлуатаційні матеріали», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи.

Сукач Георгій Кузьмич – асистент кафедри. Проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Технологічне обладнання для обслуговування та ремонту автомобілів», «Технічна експлуатація автомобілів», «Виробничі системи на транспорті», «Електронне та електричне обладнання автомобілів», «Електрообладнання автомобілів», «Електрообладнання автотракторної техніки», «Організація автосервісу», «Основи фірмового обслуговування», «Особливості ТО та ремонту автомобілів з електронними системами керування», «Історія науки і техніки», «Охорона праці в галузі», «Основи технічної експлуатації засобів автомобільного транспорту», «Електрообладнання автомобілів», «Комплексна механізація технологічних процесів», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів. Відповідальний за організацію другої технологічної практики студентів напряму «Автомобільний транспорт».

Хаврук Володимир Олександрович – асистент кафедри. Читає лекційні курси, проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Охорона праці в галузі», «Електронне та електронне обладнання автомобілів», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи технічної діагностики автомобілів», «Електрообладнання автомобілів і тракторів», «Електрообладнання автотракторної техніки», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи.

Чуб Анатолій Миколайович – асистент кафедри, профорг кафедри. Читає лекційні курси, проводить практичні, лабораторні заняття з дисциплін «Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів», «Експлуатаційні матеріали», «Виробничі системи на транспорті», «Міський транспорт», «Основи розвитку автомобільного і міського транспорту», керує курсовим проектуванням і підготовкою до захисту дипломних проектів, є куратором академічної групи, членом Державної екзаменаційної комісії з прийому державного іспиту на здобуття ОКР бакалавра. Відповідальний за матеріальне та методичне забезпечення навчального процесу у лабораторії експлуатаційних матеріалів.

Навчально допоміжний склад кафедри

Кришан Леонід Федорович – завідувач лабораторій кафедри, кандидат технічних наук, Відмінник освіти України. Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення лабораторій кафедри.

Гудіна Майя Іванівна – інженер І категорії, секретар кафедри. Відповідальна за ведення документації кафедри, зв’язок кафедри з іншими структурними підрозділами університету, за матеріальне забезпечення навчального процесу у лабораторії експлуатаційних матеріалів.

Решетило Віра Василівна – інженер І категорії. Відповідальна за матеріально-технічне забезпечення кафедрального комп’ютерного класу, складання табелю обліку робочого часу та графіку відпусток, зберігання навчально-методичної літератури кафедри, курсових проектів і робіт, зв’язок кафедри з бібліотекою НТУ.

Камінський Антон Володимирович – інженер. Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в лабораторії автосервісу.

Лисенко Володимир Васильович – інженер. Відповідальний за матеріально-технічне забезпечення навчального процесу в лабораторії автосервісу.

НАВЧАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ТА МЕТОДИЧНА РОБОТА

Кафедра є випусковою при підготовці бакалаврів за напрямами 6.070106 «Автомобільний транспорт» і 6.010104 «Професійна освіта (транспорт)», спеціалістів і магістрів за спеціальностями 7.07010601, 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство» і 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (транспорт)», веде навчальний процес на автомеханічному факультеті, факультеті економіки, менеджменту і права та факультеті транспортних та інформаційних технологій, в Інституті заочного та дистанційного навчання, в Інституті економіки і бізнесу на транспорті.

У 2013 році напрям підготовки «Автомобільний транспорт» і спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство» успішно пройшли акредитацію та отримали ліцензію на продовження освітньої діяльності. Ліцензований обсяг прийому для здобуття ОКР бакалавра становить 250 осіб на денну форму навчання і 400 – на заочну, для здобуття ОКР спеціаліста – відповідно 240 і 355 осіб, для здобуття ОКР магістра – 50 і 50 осіб.

За станом на 1 вересня 2013 р. за кафедрою закріплені наступні дисципліни:

 1. Автострахування;
 2. Введення в технологічні процеси на автомобільному транспорті;
 3. Вcтуп до фаху;
 4. Використання експлуатаційних матеріалів та економія паливно-енергетичних ресурсів;
 5. Виробничі процеси та процедури надання послуг в автосервісі;
 6. Виробничі системи на транспорті;
 7. Екологічні аспекти обслуговування транспортних засобів;
 8. Експлуатаційні матеріали;
 9. Експлуатація та обслуговування машин;
 10. Експлуатація та технічне обслуговування міського та автомобільного транспорту;
 11. Електронне та електричне обладнання автомобілів;
 12. Електрообладнання автомобілів і тракторів;
 13. Електрообладнання автотракторної техніки;
 14. Електрообладнання автомобілів;
 15. Історія інженерної діяльності;
 16. Історія науки і техніки;
 17. Комплексна механізація технологічних процесів;
 18. Математичне моделювання технологічних процесів;
 19. Методи наукових досліджень, у т. ч. патентознавство;
 20. Міський транспорт;
 21. Моделювання технологічних процесів промислових підприємств транспорту;
 22. Новітні технології в галузі;
 23. Організація автосервісу;
 24. Організація державного обліку та контролю технічного стану транспортних засобів;
 25. Організація та управління технологічними процесами підприємств;
 26. Основи розвитку автомобільного і міського транспорту;
 27. Основи технічної діагностики автомобілів;
 28. Основи технічної експлуатації засобів автомобільного транспорту;
 29. Основи управління якістю;
 30. Основи фірмового обслуговування;
 31. Особливості технічного обслуговування та ремонту автомобілів з електронними системами керування;
 32. Охорона праці в галузі;
 33. Паливно-мастильні матеріали;
 34. Паливно-мастильні та охолоджуючі рідини;
 35. Ремонтно-обслуговуюче виробництво на транспорті;
 36. Ресурсозберігаючі та природоохоронні технології на транспорті;
 37. Ресурсозбереження на транспорті;
 38. Технічна експлуатація автомобілів;
 39. Технічна експлуатація автомобілів і тракторів;
 40. Технічна експлуатація транспортних засобів;
 41. Технічна підготовка транспорту до експлуатації;
 42. Технічне обслуговування транспортних засобів;
 43. Технологічне обладнання для обслуговування і ремонту автомобілів;
 44. Технологічні процеси промислових підприємств автотранспорту;
 45. Управління автосервісними підприємствами;
 46. Фірмове обслуговування транспортних засобів.
 47. Чинники успішного працевлаштування за фахом


Крім того, кафедра організовує та проводить другу технологічну, переддипломну та науково-дослідницьку практики студентів відповідних напрямів та спеціальностей автомеханічного факультету та Інституту заочного та дистанційного навчання.

Щорічно викладачі кафедри керують дипломним проектуванням 130–160 студентів спеціальностей «Автомобілі і автомобільне господарство» і «Професійна освіта (транспорт)» та виконанням магістерських наукових робіт 50–70 студентів цих же спеціальностей денної та заочної форм навчання.

Велика увага на кафедрі приділяється удосконаленню матеріально-технічної бази навчального процесу. Для проведення лабораторних занять кафедра «Технічна експлуатація автомобілів та автосервіс» має необхідне лабораторне обладнання, встановлене в лабораторіях автосервісу та експлуатаційних матеріалів.

У лабораторії автосервісу кафедри ТЕААС
У лабораторії автосервісу кафедри ТЕААС

Лабораторія «Автосервіс» має сучасні легкові автомобілі для використання в якості навчального обладнання; вантажний автомобіль; двигуни на стендах як бензинові так і дизельний; стенди для проведення технічного обслуговування і діагностування автомобілів як у цілому, так їх систем, вузлів та агрегатів; стенди та обладнання для проведення діагностування автомобільного електричного та електронного обладнання, а також систем живлення бензинових і дизельних двигунів. Сучасна лінія інструментального контролю компанії ENERGOTEST, яка включає роликовий гальмівний стенд ERBT-3.6, тестер амортизаторів ETL-20 та програмне забезпечення ENERGOLINE, дозволяє діагностувати системи (гальмівну систему, рульове керування, підвіску, світло фар – прилад Novator), які відповідають за безпеку руху автомобіля. Діагностичне обладнання (діагностичний сканер VAS 5051) для діагностування систем автомобіля з електронними блоками керування дозволяє проводити пошук несправностей у даних системах. Наявна навчально-методична література повністю забезпечує процес проведення лабораторних робіт у лабораторії. При проведенні лекцій викладачі кафедри користуються навчальними аудиторіями з встановленим мультимедійним обладнанням, що дає змогу представляти навчальні матеріали в доступнішому для сприйняття і вивчення вигляді. Для виконання розрахункових робіт у курсових і дипломних проектах студенти користуються персональними комп’ютерами кафедри, а також мають можливість працювати в спеціалізованих комп’ютерних класах.

У лабораторії автосервісу кафедри ТЕААС
У лабораторії автосервісу кафедри ТЕААС

Лабораторія «Експлуатаційні матеріали» обладнана всім необхідним обладнанням для проведення дослідження бензинів, дизельних палив, олив, мастил. Крім того, лабораторія обладнана також і мультимедійним проектором та персональним комп’ютером для кращої підготовки та проведення лабораторних робіт.
У лабораторії експлуатаційних матеріалів кафедри ТЕААС
У лабораторії експлуатаційних матеріалів кафедри ТЕААС


Однією з запорук забезпечення високої якості підготовки фахівців є зв’язок кафедри з виробництвом, що також дозволяє студентам брати участь у розв’язанні конкретних актуальних виробничих та наукових завдань. Студенти проходять другу технологічну, переддипломну, науково-дослідницьку практики на базі передових виробничих та наукових підприємств Києва (вантажних парків ВАТ «Київміськбуд», корпорації УкрАвто, автобусних парків КП «Київпастранс», сучасних фірмових СТО та лабораторій ДП «ДержавтотрансНДІпроект»). Провідні фахівці цих підприємств на умовах сумісництва працюють на кафедрі як викладачі.
У лабораторії автосервісу кафедри ТЕААС
У лабораторії автосервісу кафедри ТЕААС


У 2011 році було укладено договір про організацію на базі автобусного парку № 3 КП «Київпастранс» (нині – станція технічного обслуговування автобусів КП «Київпастранс») філії кафедри ТЕААС. На підставі Меморандуму про співробітництво аналогічну філію було створено в Дилерському центрі «Тойота Сіті Плаза» на Петрівці (м. Київ).

У 2011 році, в рамках укладеного Договору про співробітництво між НТУ і всесвітньо відомою французькою фірмою МOTUL – виробником мастильних матеріалів і технічних рідин преміум-класу, лабораторію експлуатаційних матеріалів було укомплектовано сучасним обладнанням для визначення фізико-хімічних характеристик палив, моторних і трансмісійних олив, пластичних мастил і технічних рідин (титратор автоматичний, термостат рідинний, прилад для визначення температури спалаху), а також сучасним мультимедійним обладнанням, що не лише забезпечило підвищення якості виконання лабораторних робіт, а й створило можливості для проведення наукових досліджень.

У 2012 р. на підставі Договору про співпрацю між Національним транспортним університетом і Корпорацією «УкрАВТО» було організовано експериментальну групу студентів-магістрантів денної форми навчання спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» у кількості 24 особи, які проходили виробниче навчання, науково-дослідницьку практику та виконували магістерські випускні роботи в умовах провідних станцій технічного обслуговування автомобілів, при цьому 18 випускників були працевлаштовані в Корпорації «УкрАВТО».

У 2013-2014 навчальному році НТУ підготовлено навчальні плани підготовки бакалаврів та магістрів у виробничих умовах Корпорації «УкрАВТО», якими, зокрема, передбачено, вивчення професійно-орієнтованих дисциплін «Управління автосервісними підприємствами» і «Виробничі процеси та процедури надання послуг в автосервісі». Однією з пріоритетних задач кафедри на поточний навчальний рік, поставлених керівництвом університету, є завершення роботи з організації філії на базі Корпорації «УкрАВТО».

Викладачі кафедри брали участь у підготовки фахівців з автомобільного транспорту в інших країнах. Так, завідувач кафедри, професор С.І. Андрусенко працював викладачем університету м. Бангі (Центральноафриканська республіка) та Національного інституту легкої та харчової промисловості у м. Бумердес (Алжир), готуючи навчально-методичну літературу і викладаючи дисципліни французькою мовою, Становленню навчального процесу та лабораторної бази у вищих навчальних закладах Республіки Куба допомагали доценти Колосюк Д.С. та Сажко В.А. Вони не лише ділилися своїми знаннями зі студентською молоддю, а й підготували навчальні посібники та методичні вказівки іспанською мовою. Плідно працювали у Національному інженерному університеті Манагуа доценти Несвітський К.Я. та Бортницький П.І., які сприяли підготовці національних інженерних кадрів Республіки Нікарагуа, викладаючи основи технічної експлуатації автомобілів і сільськогосподарських машин іспанською мовою. Вони також приділяли значну увагу розвитку лабораторної бази університету та підготовці навчально-методичної літератури для студентів інженерних спеціальностей.

Кафедра має наукові зв’язки з багатьма університетами, інститутами та підприємствами Польщі, Росії, Киргизстану, Туркменістану та інших країн.

Чудовими лекторами, фахівцями та вихователями молоді були професори Луйк Ігор Альфредович, Курніков Іван Петрович, доценти Черкіс Володимир Миколайович, Торчинський Віктор Трохимович, Росіхін Сергій Петрович, Русановський Олександр Костянтинович, Колосюк Діна Сергіївна. Їхні лекції відзначалися великою інформативністю, завжди несли до слухачів та студентів все нове, що з’явилось в галузі автомобільного транспорту та в організації навчального процесу.

Свого часу на базі кафедрального циклу «Цивільна оборона» Міністерство освіти і науки України створило курси підвищення кваліфікації викладачів з безпеки життєдіяльності, які очолював доцент кафедри Сусло Степан Титович.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна кафедри ТЕААС у 2009–2013 роках проводилася за такими основними науковими напрямами: підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик дорожніх транспортних засобів; розробка методик і технічних засобів діагностування; дослідження конкурентоздатності станцій технічного обслуговування; покращення якості технічного обслуговування; формування виробничих потужностей автотранспортних і автообслуговуючих підприємств.

Основні науково-технічні результати за 2009–2013 рр.: досліджені концепція фірмового обслуговування автомобілів, інвестиції в інформаційне забезпечення технічного автосервісу – основу підвищення роботи автотранспорту, основні принципи розрахунку і планування автостоянок, оцінювання показників роботи автомобілів при живленні їх двигунів сумішевими бензинами із застосуванням спрощеного випробувального циклу, економічні аспекти систем якості продукції, оптимізація процесів формування організаційно-виробничих структур технічного сервісу, моделі системи постачання запасних частин автотранспортних систем, визначення показників для оцінки якості послуг за допомогою методів експертних оцінок; розроблена методика виявлення несправностей електронних систем керування автомобілів та її накопичення на сервері СТО.

У 2011–2016 рр. в рамках науково-дослідної роботи кафедри передбачається подальша робота над темою «Підвищення ефективності роботи підприємств автомобільного транспорту шляхом удосконалення виробничих процесів, систем технічного обслуговування та покращення експлуатаційних характеристик дорожніх транспортних засобів», пріоритетними напрямами якої є формування і розвиток виробничої інфраструктури автомобільного транспорту, спрямованої на забезпечення раціональної експлуатації і екологічної безпеки засобів транспорту, зниження простоїв рухомого складу в технічно несправному стані на 2-3%, економія палива на 3–4%, покращення екологічних показників. Керівником науково-дослідної роботи є професор Андрусенко С.І., у роботі беруть участь усі співробітники та аспіранти кафедри. Крім того, залучаються студенти ІІІ, ІV та V курсів напряму підготовки «Автомобільний транспорт» та спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство».

У 2013 р. за результатами науково-дослідної роботи кафедри було видано 1 монографію, 2 підручники та 1 навчальний посібник, опубліковано 15 статей у фахових виданнях України та інших держав, зроблено 4 доповіді на міжнародних і 54 – на вітчизняних наукових та науково-практичних конференціях, отримано 1 охоронний документ (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір).

З 2009 року кафедра є організатором проведення першого та другого етапів Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство». У 2012 р. в першому етапі брали участь студенти НТУ – 11 осіб, у другому етапі брали участь 42 студенти із 18 ВНЗ України. Переможцем другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» став підготовлений кафедрою студент Талалаївський П.Г. (АА-ІV-4, керівник проф. Бортницький П.І.), який за результатами олімпіади Наказом ректора НТУ був премійований грошовою премією.

У 2013 році в першому етапі олімпіади зі складу студентів НТУ брали участь 9 осіб, у другому – 45 студентів із 19 ВНЗ України. Переможцем другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» став студент групи АА-ІV-4 Сидоренко О.М. (АА-ІV-4, керівник проф. Бортницький П.І.), який також отримав грошову премію.

Підготовка науково-педагогічних кадрів

Для підготовки науково-педагогічних кадрів при кафедрі функціонує докторантура та аспірантура. Першими аспірантами стали Бабін Леонід Васильович, Бідняк Михайло Несторович, Канарчук Вадим Євгенович, Білякович Микола Олексійович, Курніков Іван Петрович. Загалом же за період існування кафедри викладачами та аспірантами захищено 2 докторські і понад 40 кандидатських дисертацій.

Докторами технічних наук за спеціальністю 05.22.10 – Експлуатація автомобільного транспорту (зараз наукова спеціальність 05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту) стали доценти кафедри Курніков І.П., Тахтамишев Х.М., який зараз працює завідувачем спорідненої кафедри у Новочеркаському технічному університеті (Росія).

Під керівництвом доктора технічних наук, професора Луйка І.А. було захищено 20 кандидатських дисертацій. Майже 10 кандидатів наук кожен підготували доктори технічних наук, професори Несвітський Я.І. та Курніков І.П.

В аспірантурі кафедри навчалися іноземці Жанжаагійн Осорхуу (Монголія), Таганов Юсуф (Туркменістан), Торобеков Бекжан (Киргизстан), які успішно захистили кандидатські дисертації.

Нині в аспірантурі кафедри на дисертаціями працюють 3 аспірантів. Докторанти кафедри, кандидати технічних наук, доценти Нікульшин С.В. і Будниченко В.Б. завершили дослідження за темами докторських дисертацій.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри за останні три роки захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Бугайчук О.С. (у 2010 р.) та Павловський М.В. (у 2012 р.).

Аспіранти кафедри працюють над наступними темами:

Митко Микола Васильович – «Підвищення ефективності роботи підрозділів з обслуговування та ремонту дорожніх транспортних засобів». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Савін Ю.Х. Заочна форма навчання, 2-й рік.

Середа Володимир Романович – «Поліпшення якості послуг зі зберігання дорожніх транспортних засобів». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Савін Ю.Х. Заочна форма навчання, 2-й рік.

Потьомкін Руслан Олегович – «Підвищення ефективності роботи муніципальних автобусів за рахунок централізації виконання технічного обслуговування та ремонту». Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент Січко О.Є. Денна форма навчання, 1-й рік.

Результати наукових досліджень співробітників кафедри використовуються у навчальному процесі шляхом введення доповнень та нових тем до навчальних дисциплін, а також при підготовці до захисту дипломних проектів та магістерських наукових робіт.ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
Автори підручників та посібників – професори Полянський С.К., Андрусенко С.І., 
Лудченко О.А., доцент Марков О.Д.
Автори підручників та посібників – професори Полянський С.К., Андрусенко С.І., Лудченко О.А., доцент Марков О.Д.


Результати наукових досліджень та навчально-методичних розробок, які виконані на кафедрі, публікуються в журналах, збірниках, інших наукових фахових виданнях України та зарубіжжя, зокрема в журналах «Управління проектами, системний аналіз і логістика», «Автошляховик України», «Вісник Національного транспортного університету» та ін.

У 2009–2013 рр. видано 13 підручників і навчальних посібників загальним обсягом понад 100 друкованих аркушів, опубліковано 63 статті у наукових фахових виданнях України та інших держав, понад 80 одиниць навчально-методичних матеріалів. У 2010–2013 рр. видано 3 монографії, присвячених питанням формування організаційних структур забезпечення якості технічного автосервісу.

Найбільш значущими серед таких праць за останні 10 років (2003–2013) є наступні:
1. Андрусенко С.І., Домніч В.І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України: Посібник. – К.: КУЕТТ, 2003. – 172 с.;
2. Канарчук В.Є., Полянський С.К., Дмитрієв М.М. Надійність машин: Підручник. – К.: Либідь, 2003. – 423 с.;
3. Технологічне проектування підприємств автосервісу: Навч. посібник / За ред. І.П. Курнікова. – К.: Видавництво «Іван Федоров», 2003. – 262 с.;
4. Полянський С.К. Експлуатаційні матеріали. – К.: Либідь, 2003. – 446 с.;
5. Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Організація і управління: Підручник. – К.: Знання-Прес, 2004. – 478 с.;
6. Сажко В.А. Електричне та електронне обладнання автомобілів: Підручник. – К.: Каравела, 2004. – 304 с.;
7. Колосюк Д.С., Зеркалов Д.В. Експлуатаційні матеріали: Підручник. 2-ге видання, доповнене. – К.: Арістей, 2005. – 241 с.;
8. Полянський С.К. Експлуатаційні матеріали для автомобілів і будівельно-дорожніх машин. – К.: Либідь, 2005 – 508 с.;
9. Принципи та інструменти управління якістю: Навч. посібник / Андрусенко С.І., Бугайчук О.С. – К.: НТУ, 2006. – 72 с.;
10. Лудченко О.А. Технічна експлуатація і обслуговування автомобілів: Підручник. – К.: Вища шк., 2008. – 527 с.;
11. Марков О.Д. Станции технического обслуживания автомобилей. – К.: Кондор, 2008. – 536 с.
12. Сажко В.А. Електрообладнання автомобілів і тракторів. Підручник. – К.: Каравела, 2008. – 400 с.;
13. Полянський С.К., Лесько В.І. Оцінка якості експлуатаційних матеріалів: Навч. посібник. – К.: КНУБА, 2008. – 300 с.;
14. Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Загальні відомості. Теоретичні і організаційні основи: Підручник у 3-х частинах. Частина І. Загальні відомості. Теоретичні і організаційні основи. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2010. – 384 с.;
15. Технологічне проектування автотранспортних підприємств: Навч. посібник / За ред. проф. С.І. Андрусенка. – К.: Каравела, 2009. – 368 с.;
16. Лудченко О.А., Сукач М.К., Кубинець О.І. Якість і сертифікація автомобільної продукції: Монографія. – К.: Україна, 2010. – 204 с.;
17. Полянський С.К., Лесько В.І., Чернега Г.К. Розрахунок показників надійності машин за статистичними даними: Навч. посібник. – К.: КНУБА, 2010. – 124 с.;
18. Сукач М.К., Лудченко О.А. Якість і сертифікація автомобільної продукції: Навч. посібник. – К: Університет «Україна», 2010. – 204 с.;
19. Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Загальні відомості. Теоретичні і організаційні основи: Підручник у 3-х частинах. Частина ІІ. Заправлення та мащення. Управління технічним станом машин. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2011. – 448 с.;
20. Інформаційні технології на транспорті / В.Х. Далека, К.О. Сорока, В.Б. Будниченко / Посібник для вищих навчальних закладів. – Харків: ХНАМГ. – 2012 – 340 с.
21. Лобода А.В. Формування організаційних структур забезпечення якості технічного автосервісу: Монографія. – К.: Видавничий Центр «Кафедра», 2012. – 128 с.;
22. Лудченко О.А., Лудченко Я.О. Наукові дослідження. Патентознавство: Методологія: Навчальний посібник. – К.: Логос, 2012. – 174 с.;
23. Лудченко О.А., Лудченко Я.О., Чередник В.М. Управління якістю технічного обслуговування автомобілів: Навчальний посібник. – К.: Університет «Україна», 2012. – 327 с.;
24. Лудченко О.А., Сукач М.К. Якість і сертифікація автомобільної продукції / Навальний посібник. – К.: Логос. 2012. – 223 с.
25. Лудченко О.А., Лудченко Я.О., Лобода А.В. Науково-методичні основи формування тарифів на послуги прибирання вулично-шляхової мережі: Монографія. К.: Університет «Україна», 2013. – 68 с.
26. Лудченко О.А., Управління якістю технічним обслуговуванням автомобілів. Підручник. – К.: Логос, 2013. – 328 с.
27. Лудченко О.А., Лудченко Я.О. Наукові дослідження. Патентознавство: Методологія: Навч. посіб. / За ред. О.А. Лудченка. – 5–е вид., перероб. і доп. – К.: Логос, 2013 с.
28. Полянський С.К., Білякович М.О. Технічна експлуатація будівельно-дорожніх машин та автомобілів. Загальні відомості. Теоретичні і організаційні основи: Підручник у 3-х частинах. Частина ІIІ. Діагностування, керування роботою та підвищення ефективності роботи машин. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. – 624 с.

вверх